ขั้นตอนการเคลม

เคลมประกันง่าย ไม่ยุ่งยาก เพียง 3 ขั้นตอน กับตอบโจทย์.คอม

3 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเคลมประกันกับบริษัทประกันภัย เพียงเตรียมเอกสาร รอผล ดำเนินการเข้าซ่อมและเรียกรับสินไหมทดแทน

1. เตรียมเอกสาร

แจ้งเคลมกับบริษัทประกันภัย เตรียมเอกสารสำคัญครบๆ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, แบบฟอร์มแจ้งเคลม, รายงานความเสียหาย, ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุและทรัพย์สินที่เสียหาย เป็นต้น

2. รอผล

รอผลเคลมที่แจ้งไว้ บริษัทประกันภัยอาจส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินความเสียหาย (แล้วแต่กรณี)

3. ดำเนินการเข้าซ่อมและเรียกรับสินไหมทดแทน

เมื่อเคลมเสร็จสมบูรณ์ นำหลักฐานที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยดำเนินการเข้าซ่อมและเรียกรับสินไหมทดแทน

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ขั้นตอนและเอกสารของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง อาจมีความแตกต่างกัน โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนเคลมพ.ร.บ. รถยนต์

เมื่อผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติทางรถยนต์ ผู้ประสบภัย ผู้รับมอบอำนาจ หรือทายาทโดยชอบธรรม สามารถทำเรื่องเบิกประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ได้ภายใน 180 วัน โดยยื่นเรื่องผ่านทางโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา หรือยื่นเรื่องผ่านบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (โทร. 1791) โดยค่าเสียหายจะจ่ายให้กับผู้เสียหายตัวจริง หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือทายาทโดยธรรม ซึ่งการเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยต่าง ๆ ต้องใช้เอกสาร ดังนี้

1. เบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยนอก

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

2. เบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีพักรักษาตัวเป็น ผู้ป่วยใน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ที่ใบรับรองแพทย์ หรือหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล

หมายเหตุ : ฝ่ายผิดจะไม่สามารถเบิกค่าชดเชยในส่วนนี้ได้ จะเบิกได้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

3. กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองคนพิการ ที่แสดงหลักฐานการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าได้รับความเสียหายจากการประสบภัย

4. กรณีเสียชีวิต

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต ใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของทายาทโดยธรรม สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นเสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางรถยนต์

*ข้อมูลขั้นตอนการเคลมพ.ร.บ. รถยนต์ จาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด